மூடு

கோவிட்-19 சோதனை நெறிமுறைகள் இணையத்தளத்தினை மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மற்றும் ஆட்சியர் அவர்கள் தொடக்கி வைத்தனர்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/10/2020
covidcare site launch

கோவிட்-19 சோதனை நெறிமுறைகள் இணையத்தளத்தினை மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மற்றும் ஆட்சியர் அவர்கள் தொடக்கி வைத்தனர் (PDF 37.3 KB)

covidcare site launch1