மூடு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ ஹெத்தையம்மன் பண்டிகையை முன்னிட்டு 08-01-2020 அன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/01/2020

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ ஹெத்தையம்மன் பண்டிகையை முன்னிட்டு 08-01-2020 அன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.இதற்கு பதிலாக எதிர்வரும் 01-02-2020 அன்று பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது. (PDF 582KB)