மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் விவசாயிகளுக்கு நுண்ணீர் பாசன திட்டம் குறித்து அறிவித்துள்ளார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/05/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் விவசாயிகளுக்கு நுண்ணீர் பாசன திட்டம் குறித்து அறிவித்துள்ளார் (PDF 28.8 KB)