மூடு

கோவிட்-19 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

கோவிட்-19  சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

1.ஊட்டி

2.குன்னூர்

3.கோத்தகிரி

4.கூடலூர்