மூடு

வளர்ச்சித்துறை

வளர்ச்சித்துறை
பெயர் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 4
கிராம ஊராட்சிகள் 35
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (4):
வ.எண் பெயர்
1 உதகை
2 குன்னூர்
3 கோத்தகிரி
4 கூடலூர்
கிராம ஊராட்சிகள் (35):
ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகள்
உதகை ஊராட்சி ஒன்றியம்
 1. கடநாடு
 2. எப்பநாடு
 3. உல்லத்தி
 4. கக்குச்சி
 5. தும்மனாட்டி
 6. நஞ்சநாடு
 7. தூனேரி
 8. முள்ளிகூர்
 9. மேல்குந்தா
 10. பாலகொலா
 11. தொட்டபெட்டா
 12. இத்தலார்
 13. கூக்கல்
குன்னூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்
 1. உபதலை
 2. எடப்பள்ளி
 3. மேலூர்
 4. பரலியார்
 5. வண்டிசோலை
 6. பேரட்டி
கோத்தகிரி ஊராட்சி ஒன்றியம்
 1. தெங்குமரஹாடா
 2. அரக்கொடு
 3. கடினமலா
 4. கோடநாடு
 5. நெடுகுளா
 6. தேனாடு
 7. கெங்கரை
 8. கொணவக்கரை
 9. நடுஹட்டி
 10. ஜக்கனாரை
 11. குஞ்சப்பனை
4.கூடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்
 1. சேரங்கோடு
 2. நெலாகோட்டை
 3. முதுமலை
 4. ஸ்ரீமதுரை
 5. மசினகுடி