மூடு

தொடர் திருத்தம் – 2023

108 உதகமண்டலம் சட்டமன்ற தொகுதி
மாதம் சேர்த்தல் திருத்தம் நீக்கம்
ஜனவரி பார்க்க (PDF 43KB) பார்க்க (PDF 41KB) பார்க்க (PDF 40KB)
பிப்ரவரி பார்க்க (PDF 45KB) பார்க்க (PDF 45KB) பார்க்க (PDF 91KB)
மார்ச் பார்க்க (PDF 44KB) பார்க்க (PDF 43KB) பார்க்க (PDF 111KB)
109 கூடலூர்(தனி) சட்டமன்ற தொகுதி
மாதம் சேர்த்தல் திருத்தம் நீக்கம்
ஜனவரி பார்க்க (PDF 46KB) பார்க்க (PDF 40KB) பார்க்க (PDF 39KB)
பிப்ரவரி பார்க்க (PDF 42KB) பார்க்க (PDF 41KB) பார்க்க (PDF 46KB)
மார்ச் பார்க்க (PDF 53KB) பார்க்க (PDF 44KB) பார்க்க (PDF 82KB)
110 குன்னூர் சட்டமன்ற தொகுதி
மாதம் சேர்த்தல் திருத்தம் நீக்கம்
ஜனவரி பார்க்க (PDF 40KB) பார்க்க (PDF 43KB) பார்க்க (PDF 36KB)
பிப்ரவரி பார்க்க (PDF 49KB) பார்க்க (PDF 46KB) பார்க்க (PDF 44KB)
மார்ச் பார்க்க (PDF 46KB) பார்க்க (PDF 42KB) பார்க்க (PDF 56KB)