மூடு

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2023 படிவங்கள் 9, 10, 11, 11A & 11B

108 உதகமண்டலம் சட்டமன்ற தொகுதி
நாள் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
08-12-2022 பார்க்க (PDF 113KB) பார்க்க (PDF 139KB) பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 92KB)
07-12-2022 பார்க்க (PDF 129KB) பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 94KB) தரவு இல்லை
06-12-2022 பார்க்க (PDF 125KB) பார்க்க (PDF 66KB) பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 94KB) தரவு இல்லை
05-12-2022 பார்க்க (PDF 122KB) பார்க்க (PDF 64KB) பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை
04-12-2022 பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 71KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
03-12-2022 பார்க்க (PDF 109KB) பார்க்க (PDF 99KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 92KB)
02-12-2022 பார்க்க (PDF 109KB) பார்க்க (PDF 52KB) பார்க்க (PDF 95KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
01-12-2022 பார்க்க (PDF 104KB) பார்க்க (PDF 78KB) பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை
30-11-2022 பார்க்க (PDF 113KB) பார்க்க (PDF 54KB) பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 94KB) தரவு இல்லை
29-11-2022 பார்க்க (PDF 107KB) பார்க்க (PDF 53KB) பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 96KB) பார்க்க (PDF 93KB)
28-11-2022 பார்க்க (PDF 111KB) பார்க்க (PDF 76KB) பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 92KB)
27-11-2022 பார்க்க (PDF 139KB) பார்க்க (PDF 71KB) பார்க்க (PDF 99KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 93KB)
26-11-2022 பார்க்க (PDF 104KB) பார்க்க (PDF 60KB) பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
25-11-2022 பார்க்க (PDF 105KB) பார்க்க (PDF 48KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
24-11-2022 பார்க்க (PDF 99KB) பார்க்க (PDF 56KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
23-11-2022 பார்க்க (PDF 101KB) பார்க்க (PDF 36KB) பார்க்க (PDF 94KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
22-11-2022 பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 78KB) பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
20-11-2022 View (பார்க்க 108KB) View (பார்க்க 28KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை தரவு இல்லை
19-11-2022 பார்க்க (PDF 100KB) பார்க்க (PDF 59KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 92KB)
18-11-2022 பார்க்க (PDF 102KB) பார்க்க (PDF 59KB) பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 92KB)
17-11-2022 பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 51KB) பார்க்க (PDF 96KB) பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 92KB)
16-11-2022 பார்க்க (PDF 50KB) பார்க்க (PDF 40KB) பார்க்க (PDF 28KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 26KB)
15-11-2022 பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 49KB) பார்க்க (PDF 96KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB)
14-11-2022 பார்க்க (PDF 96KB) பார்க்க (PDF 51KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
09-11-2022 to
13-11-2022
பார்க்க (PDF 48KB) பார்க்க (PDF 38KB) பார்க்க (PDF 32KB) பார்க்க (PDF 27KB) பார்க்க (PDF 26KB)
109 கூடலூர்(தனி) சட்டமன்ற தொகுதி
நாள் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
08-12-2022 பார்க்க (PDF 45KB) பார்க்க (PDF 43KB) பார்க்க (PDF 50KB) பார்க்க (PDF 68KB) பார்க்க (PDF 27KB)
07-12-2022 பார்க்க (PDF 65KB) பார்க்க (PDF 34KB) பார்க்க (PDF 46KB) பார்க்க (PDF 50KB) பார்க்க (PDF 27KB)
06-12-2022 பார்க்க (PDF 59KB) பார்க்க (PDF 42KB) பார்க்க (PDF 31KB) பார்க்க (PDF 33KB) பார்க்க (PDF 26KB)
05-12-2022 பார்க்க (PDF 48KB) பார்க்க (PDF 41KB) பார்க்க (PDF 36KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 26KB)
04-12-2022 பார்க்க (PDF 87KB) பார்க்க (PDF 30KB) பார்க்க (PDF 33KB) பார்க்க (PDF 33KB) பார்க்க (PDF 26KB)
03-12-2022 பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 29KB) பார்க்க (PDF 26KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
02-12-2022 பார்க்க (PDF 167KB) பார்க்க (PDF 33KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB) பார்க்க (PDF 92KB)
01-12-2022 பார்க்க (PDF 60KB) பார்க்க (PDF 69KB) பார்க்க (PDF 26KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
30-11-2022 பார்க்க (PDF 107KB) பார்க்க (PDF 49KB) பார்க்க (PDF 99KB) பார்க்க (PDF 94KB) தரவு இல்லை
29-11-2022 பார்க்க (PDF 30KB) பார்க்க (PDF 36KB) பார்க்க (PDF 30KB) பார்க்க (PDF 27KB) தரவு இல்லை
28-11-2022 பார்க்க (PDF 41KB) பார்க்க (PDF 32KB) பார்க்க (PDF 27KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
27-11-2022 பார்க்க (PDF 28KB) பார்க்க (PDF 30KB) பார்க்க (PDF 27KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
26-11-2022 பார்க்க (PDF 32KB) பார்க்க (PDF 28KB) பார்க்க (PDF 27KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
25-11-2022 பார்க்க (PDF 58KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 26KB)
24-11-2022 பார்க்க (PDF 43KB) பார்க்க (PDF 27KB) பார்க்க (PDF 27KB) பார்க்க (PDF 26KB) தரவு இல்லை
23-11-2022 பார்க்க (PDF 41KB) பார்க்க (PDF 29KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை தரவு இல்லை
22-11-2022 பார்க்க (PDF 56KB) பார்க்க (PDF 35KB) பார்க்க (PDF 26KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
21-11-2022 பார்க்க (PDF 37KB) பார்க்க (PDF 30KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 26KB) தரவு இல்லை
20-11-2022 பார்க்க (PDF 95KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
19-11-2022 பார்க்க (PDF 34KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 27KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
18-11-2022 பார்க்க (PDF 36KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 26KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
17-11-2022 பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 30KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை தரவு இல்லை
16-11-2022 பார்க்க (PDF 100KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
15-11-2022 பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 34KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
14-11-2022 பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
09-11-2022 to
13-11-2022
பார்க்க (PDF 96KB) பார்க்க (PDF 30KB) பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை

 

110 குன்னூர் சட்டமன்ற தொகுதி
நாள் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
08-12-2022 பார்க்க (PDF 147KB) பார்க்க (PDF 49KB) பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 110KB)
07-12-2022 பார்க்க (PDF 127KB) பார்க்க (PDF 81KB) பார்க்க (PDF 104KB) பார்க்க (PDF 102KB) பார்க்க (PDF 94KB)
06-12-2022 பார்க்க (PDF 116KB) பார்க்க (PDF 78KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
05-12-2022 பார்க்க (PDF 115KB) பார்க்க (PDF 51KB) பார்க்க (PDF 110KB) பார்க்க (PDF 100KB) பார்க்க (PDF 94KB)
04-12-2022 பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 32KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
03-12-2022 பார்க்க (PDF 148KB) பார்க்க (PDF 42KB) பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
02-12-2022 பார்க்க (PDF 119KB) பார்க்க (PDF 80KB) பார்க்க (PDF 94KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
01-12-2022 பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 58KB) பார்க்க (PDF 94KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
30-11-2022 பார்க்க (PDF 113KB) பார்க்க (PDF 37KB) பார்க்க (PDF 94KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
29-11-2022 பார்க்க (PDF 103KB) பார்க்க (PDF 51KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
28-11-2022 பார்க்க (PDF 95KB) பார்க்க (PDF 37KB) பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB)
27-11-2022 பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 42KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
26-11-2022 பார்க்க (PDF 94KB) பார்க்க (PDF 49KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
25-11-2022 பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 28KB) பார்க்க (PDF 99KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB)
24-11-2022 பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 31KB) பார்க்க (PDF 104KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
23-11-2022 பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 33KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
22-11-2022 பார்க்க (PDF 101KB) பார்க்க (PDF 34KB) பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 92KB)
21-11-2022 பார்க்க (PDF 96KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 96KB) பார்க்க (PDF 95KB) தரவு இல்லை
20-11-2022 பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
19-11-2022 பார்க்க (PDF 111KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
18-11-2022 பார்க்க (PDF 113KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
17-11-2022 பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 27KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை பார்க்க (PDF 92KB)
16-11-2022 பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 53KB) பார்க்க (PDF 93KB) பார்க்க (PDF 92KB) தரவு இல்லை
15-11-2022 பார்க்க (PDF 109KB) பார்க்க (PDF 33KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
14-11-2022 பார்க்க (PDF 99KB) பார்க்க (PDF 26KB) பார்க்க (PDF 93KB) தரவு இல்லை தரவு இல்லை
09-11-2022 to
13-11-2022
பார்க்க (PDF 98KB) பார்க்க (PDF 50KB) பார்க்க (PDF 96KB) பார்க்க (PDF 92KB) பார்க்க (PDF 92KB)