மூடு

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
பெயர் மொத்தம்
நகராட்சிகள் 4
பேரூராட்சிகள் 11
நகராட்சிகள் (4):
வ.எண் பெயர்
1 உதகமண்டலம்
2 குன்னூர்
3 கூடலூர்
4 நெல்லியாளம்
பேரூராட்சிகள் (11):
வ.எண் பெயர்
1 தேவர்சோலா
2 ஜகதளா
3 கேத்தி
4 உலிக்கல்
5 கீழ்குந்தா
6 அதிகஹரட்டி
7 நடுவட்டம்
8 சோலூர்
9 பிக்கட்டி
10 ஓவேலி
11 கோத்தகிரி