மூடு

நீர்நிலைகள்

மாவட்ட நீர்நிலைகள் அமைவிடம்
வ. எண் மாவட்டத்தின் பெயர் வரைபடம்
1 நீலகிரி பார்க்க (PDF 3MB)
வட்டம் வாரியாக நீர்நிலைகள் அமைவிடம்
வ. எண் வட்டத்தின் பெயர் வரைபடம்
1 உதகமண்டலம் பார்க்க (PDF 2MB)
2 குன்னூர் பார்க்க (PDF 3MB)
3 கோத்தகிரி பார்க்க (PDF 3MB)
4 கூடலூர் பார்க்க (PDF 4MB)
5 பந்தலூர் பார்க்க (PDF 2MB)
6 குந்தா பார்க்க (PDF 3MB)