மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (ஆட்சியர்கள் 1882 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31, வரை ஆணையர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்)
வ.எண் ஆட்சியரின் பெயர் முதல் வரை
113 ஜெ. இன்னசென்ட் திவ்யா, இ.ஆ.ப., 10.07.2017 இந்நாள் வரை
112 டாக்டர். பொ. சங்கர், இ.ஆ.ப., 23.10.2013 01.07.2017
111 அர்ச்சனா பாட்னாயக், இ.ஆ.ப., 15.03.2010 10.10.2013
110 ஆனந்தராவ் விஷ்னு பாடில், இ.ஆ.ப., 16.11.2007 15.03.2010
109 சந்தோஷ் கே. மிஸ்ரா, இ.ஆ.ப., 05.06.2006 06.11.2007
108 சி. விஜயராஜ் குமார், இ.ஆ.ப., 20.02.2005 04.06.2006
107 கே.எஸ். முத்துசுவாமி, இ.ஆ.ப., 02.06.2004 19.02.2005
106 கே. செல்லமுத்து, இ.ஆ.ப., 07.11.2002 01.06.2004
105 சுப்ரியா சாஹு, இ.ஆ.ப., 09.08.2000 06.11.2002
104 பி. சிவசங்கரன், இ.ஆ.ப., 05.04.1999 08.08.2000
103 பி. சோணை, இ.ஆ.ப., 03.06.1996 04.04.1999
102 ஷசி சேகா், இ.ஆ.ப., 27.01.1994 30.05.1996
101 டி. பிச்சாண்டி, இ.ஆ.ப., 17.09.1993 26.01.1994
100 லீனா நாயா், இ.ஆ.ப., 25.03.1991 16.09.1993
99 ஜி.ஏ. ராஜ்குமார், இ.ஆ.ப., 21.02.1990 24.03.1991
98 ஆா். காசிநாதன், இ.ஆ.ப., 24.03.1989 02.02.1990
97 கே.எஸ். ஸ்ரீபதி, இ.ஆ.ப., 12.05.1986 23.03.1989
96 என்.பி. குப்தா, இ.ஆ.ப., 25.04.1984 12.05.1986
95 என். ஆதிமூலம், இ.ஆ.ப., 10.12.1982 25.04.1984
94 ஜெயந்தி, இ.ஆ.ப., 18.09.1981 30.11.1982
93 எம். கிருஷ்ணன், இ.ஆ.ப., 26.06.1981 16.09.1981
92 சுகவனேஷ்வரா், இ.ஆ.ப., 12.08.1979 15.06.1981
91 கே. தா்மராஜன், இ.ஆ.ப., 19.02.1978 11.07.1979
90 கே. இன்பசங்கரன், இ.ஆ.ப., 11.03.1976 18.02.1978
89 வி. செல்வராஜ், இ.ஆ.ப., 01.04.1974 10.03.1976
88 ஏ.பி.முத்துசுவாமி, இ.ஆ.ப., 01.09.1973 01.04.1974
87 ஆா். சாமிநாதன், இ.ஆ.ப., 04.06.1972 20.08.1973
86 ஜெ. சிவகுமார், இ.ஆ.ப., 23.11.1970 24.05.1972
85 ஏ.எஸ். அஹுல்வாலியா, இ.ஆ.ப., 27.07.1966 22.11.1970
84 எச்.எம். சிங், இ.ஆ.ப., 01.09.1965 09.07.1966
83 ஆா். பசுபதி, இ.ஆ.ப., 29.05.1963 31.08.1965
82 ஜி.எம். ஒயிட். இ.ஆ.ப., 07.06.1962 28.05.1963
81 ஒ.எச். டியாஸ், இ.ஆ.ப., 19.01.1960 04.06.1962`
80 கே.ஜெ. சோமசுந்தரம், இ.ஆ.ப., 17.11.1958 18.01.1960
79 ஜெ.எம். லொபோபிரபு, இ.ஆ.ப., 10.11.1957 16.11.1958
78 பி. சங்கரராவ், இ.ஆ.ப., 08.11.1955 09.11.1957
77 என். கிருஷ்ணசவாமி, இ.ஆ.ப., 01.12.1954 07.11.1955
76 ஜெ.இ.ஆா். பெரியநாயகன், இ.ஆ.ப., 15.07.1954 26.11.1954
75 பி.கே. நம்பியார், இ.ஆ.ப., 27.01.1954 11.01.1954
74 எச்.ஜி.எம். மெக்லங்லின், இ.ஆ.ப., 27.12.1949 09.01.1954
73 ஜெ.பி.எல். ஜைன், ஐ.சி.எஸ்., 07.08.1949 15.12.1949
72 எஸ்.ராஜகோபாலன் ஐயங்கர், பி.ஏ., 14.08.1948 06.08.1949
71 டி.எஸ்.ராமசந்திரன், ஐ.சி.எஸ்., 06.09.1947 13.08.1948
70 எச்.எச். கார்லஸ்டன், ஐ.சி.எஸ்., 15.01.1947 05.09.1947
69 ஏ.டி. குரோம்பி, ஐ.சி.எஸ்., 08.08.1946 14.01.1947
68 ஐ.எம். பிரேசா், ஐ.சி.எஸ்., 09.01.1945 11.07.1946
67 ஏ.டி. குரோம்பி, ஐ.சி.எஸ்., 25.12.1943 08.01.1945
66 ஏ.எப்.டபிள்யு. டிக்சன், ஐ.சி.எஸ்., 28.11.1943 24.12.1943
65 ஏ.டி. குரோம்பி, ஐ.சி.எஸ்., 19.09.1942 27.11.1943
64 ஆா்.சி.எஸ், பெல், ஐ.சி.எஸ்., 19.03.1942 18.09.1942
63 ஈ. பென்னட், ஐ.சி.எஸ்., 11.01.1940 18.03.1942
62 பி. மெக்குயின், ஐ.சி.எஸ்., 22.10.1938 10.01.1940
61 ஈ.எம். காஹே, ஐ.சி.எஸ்., 21.08.1938 21.12.1938
60 பி. மெக்குயின், ஐ.சி.எஸ்., 07.01.1936 20.08.1938
59 ஏ.சி. பிளேக், ஐ.சி.எஸ்., 03.12.1933 06.01.1936
58 ஈ.சி.உட், ஐ.சி.எஸ்., 05.10.1932 02.12.1933
57 ஆா்.பி. மெக் ஈவன், ஐ.சி.எஸ்., 02.07.1932 04.10.1932
56 சி.எச். மாஷ்வெர்மம், ஐ.சி.எஸ்., 12.02.1932 01.07.1932
55 டி. அஸ்டின், ஐ.சி.எஸ்., 07.07.1931 11.02.1932
54 ஈ.எப். தாமஸ், ஐ.சி.எஸ்., 10.03.1931 06.07.1931
53 ஏ.ஆா். காக்ஸ், ஐ.சி.எஸ்., 27.10.1928 09.03.1931
52 ஆா்.பி. மெக் ஈவன், ஐ.சி.எஸ்., 17.10.1928 26.10.1928
51 ஜி.எச். குக்கி, ஐ.சி.எஸ்., 21.03.1928 16.10.1928
50 சி.எப். பிராக்ஹென்பரி, ஐ.சி.எஸ்., 17.04.1926 20.03.1928
49 சி.டி.ஏ. குரோப்டன், ஐ.சி.எஸ்., 17.11.1922 20.02.1926
48 டபிள்யு.ஜி. மெக்பர்லென்ட், ஐ.சி.எஸ்., 16.04.1921 16.11.1922
47 ஜெ.எப். பிரயன்ட், ஐ.சி.எஸ்., 12.04.1919 15.04.1921
46 ஜி.டபிள்யு. வெல்ஸ், ஐ.சி.எஸ்., 15.03.1919 11.04.1919
45 ஆா்.டபிள்யு. டேவிஸ், ஐ.சி.எஸ்., 21.02.1919 14.03.1919
44 ஏ.ஆா். கம்மிங், ஐ.சி.எஸ்., 22.01.1917 20.02.1919
43 ஏ.ஆா். கினாப், ஐ.சி.எஸ்., 21.03.1916 21.01.1917
42 எம். யங், ஐ.சி.எஸ்., 02.06.1912 20.03.1916
41 ஈ.டபிள்யு. லெக், ஐ.சி.எஸ்., 18.11.1911 01.06.1912
40 பி.எஸ்.பி. ரைஸ், ஐ.சி.எஸ்., 09.11.1910 17.11.1911
39 எல். டேவிட்சன், ஐ.சி.எஸ்., 10.08.1910 08.11.1910
38 டபிள்யு. பிரான்சிஸ், ஐ.சி.எஸ்., 03.11.1909 09.08.1910
37 ஏ.ஆா். கம்மிங், ஐ.சி.எஸ்., 29.07.1909 02.11.1909
36 ஈ.டபிள்யு. லெக், ஐ.சி.எஸ்., 13.07.1909 28.07.1909
35 டபிள்யு. பிரான்சிஸ், ஐ.சி.எஸ்., 27.02.1909 12.07.1909
34 ஜெ.எச். ராபர்ட்சன், ஐ.சி.எஸ்., 11.04.1908 24.02.1909
33 எல்.ஈ.பக்லி, ஐ.சி.எஸ்., 08.11.1905 10.04.1908
32 சி.எம். முல்லே, ஐ.சி.எஸ்., 08.07.1905 07.11.1905
31 ஏ.எல். ஹர்ரே, ஐ.சி.எஸ்., 10.05.1905 07.07.1905
30 சி.எம். முல்லே, ஐ.சி.எஸ்., 04.05.1901 09.05.1905
29 சி.ஜெ. வியர், ஐ.சி.எஸ்., 01.05.1901 03.05.1901
28 சி.எம். முல்லே, ஐ.சி.எஸ்., 31.12.1900 30.04.1901
27 சி.ஜெ. வியர், ஐ.சி.எஸ்., 02.08.1899 30.12.1900
26 எஸ்.ஜி. ராபர்ட்ஸ், ஐ.சி.எஸ்., 18.06.1899 01.08.1899
25 சி.ஜெ. வியர், ஐ.சி.எஸ்., 01.02.1899 17.06.1899
24 ஏ. பட்டர் வொர்த், ஐ.சி.எஸ்., 27.07.1898 31.01.1899
23 டி.டபிள்யு.ஜி. கௌவி, ஐ.சி.எஸ்., 12.06.1898 26.07.1898
22 ஜெ.எச்.ஏ. திரிமென்ஹெர், ஐ.சி.எஸ்., 27.05.1898 11.06.1898
21 டி.டபிள்யு.ஜி. கௌவி, ஐ.சி.எஸ்., 21.02.1898 26.05.1898
20 எச்.ஏ. ஷ்டாரட், ஐ.சி.எஸ்., 17.11.1897 20.02.1898
19 ஜெ.எச்.ஏ. திரிமென்ஹெர், ஐ.சி.எஸ்., 16.08.1896 16.11.1897
18 ஜெ.டி. ரீஸ், ஐ.சி.எஸ்., 09.04.1896 15.08.1896
17 ஈ.சி. ரோஷன், ஐ.சி.எஸ்., 30.11.1895 08.04.1896
16 ஜெ.டி. ரீஸ், ஐ.சி.எஸ்., 19.07.1895 29.11.1895
15 எச்.ஏ. ஷிம், ஐ.சி.எஸ்., 15.04.1895 18.07.1895
14 ஜெ.டி. ரீஸ், ஐ.சி.எஸ்., 22.12.1893 14.04.1895
13 எப்.டி.ஒ. முர்ரே, ஐ.சி.எஸ்., 19.01.1893 21.12.1893
12 ஜெ.டி. ரீஸ், ஐ.சி.எஸ்., 16.12.1891 18.01.1893
11 சி.எப். மாக்கர்டி, ஐ.சி.எஸ்., 09.04.1889 15.12.1891
10 எல்.ஆா். புரோஷ், ஐ.சி.எஸ்., 09.02.1884 08.04.1889
9 எப். பிராண்டிட், ஐ.சி.எஸ்., 22.03.1883 08.02.1884
8 ஏ.ஜெ.பி. ஆா்கின்ஷன், ஐ.சி.எஸ்., 17.10.1882 21.03.1883
7 ஆா்.டபிள்யு. பார்லோ, ஐ.சி.எஸ்., 27.11.1881 16.10.1882
6 என்.ஏ. ரோபெல், ஐ.சி.எஸ்., 21.05.1880 26.11.1881
5 ஆா்.டபிள்யு. பார்லோ, ஐ.சி.எஸ்., 18.03.1878 20.05.1880
4 ஏ.எம். வெப்ஷ்டெர், ஐ.சி.எஸ்., 13.12.1876 17.03.1878
3 டபிள்யு.எச். காம்யு, ஐ.சி.எஸ்., 21.10.1876 12.12.1876
2 ஜெ.ஆா். காக்கெர்ல், ஐ.சி.எஸ்., 20.06.1872 20.10.1876
1 ஜெ.டபிள்யு. பிரீக்ஸ், ஐ.சி.எஸ்., 01.08.1868 19.06.1872