மூடு

அம்மா திட்டம் முகாம்

30/08/2019 - 30/08/2019
உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி, குந்தா, கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர்
நடைபெறும் இடங்கள்:
வ.எண் வட்டம் கிராமம் இடம்
1 உதகை கடநாடு 2 சமுதாயக்கூடம்,கடநாடு
2 குன்னூர் கேத்தி 3 சமுதாயக்கூடம், கீழ் ஒடயரட்டி
3 கோத்தகிரி அல்லிமாயார் சமுதாயக்கூடம்,அல்லிமாயார்
4 குந்தா இத்தலார் 1 சமுதாயக்கூடம், பெம்பட்டி
5 கூடலூர் செறுமுள்ளி 1 ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, தேவன் -2
6 பந்தலூர் சேரங்கோடு 1 அரசு உண்டு உறைவிடப்பள்ளி, ஆய்யங்கொல்லி
பார்க்க (725 KB)