மூடு

லேம்ஸ் பாறை

பனிமூட்டத்துடன் மேட்டுப்பாளையம் காட்சி -  லேம்ஸ் பாறை
புகைப்படத்தை பார்க்க லேம்ஸ் பாறையிலிருந்து பனிமூட்டத்துடன் மேட்டுப்பாளையம் காட்சி